Dołącz do Koszalińskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej "Era Kobiet" i współtwórz z nami Regionalny Kongres Kobiet

"Można się pięknie różnić"

Kongres Kobiet

Regionalne działania na rzecz realnej równości kobiet i mężczyzn (równość praw, szans i możliwości), działanie na rzecz uznania godności, autonomii i wolności wszystkich (i kobiet i mężczyzn), budowanie solidarności kobiet poprzez wymianę doświadczeń, wzajemną pomoc i pracę nad pamięcią o naszej historii.

Debaty oksfordzkie

Debata oksfordzka to rodzaj debaty, w której zdecydowanie zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad tezą. Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Kawiarnia obywatelska

Jej celem jest rozpoczęcie debaty, zbieranie opinii uczestników i dyskusja wokół nich oraz budowanie relacji pomiędzy uczestnikami/grupami uczestników. Charakter zbliżony do nieformalnego spotkania. Ma 3 fazy: wypowiadania przez każdego własnego stanowiska, komentowanie stanowisk innych i podsumowanie w otwartej dyskusji.

 • Celem działania naszego stowarzyszenia jest:

  • wzmocnienie roli i znaczenia kobiet w rozwoju społeczności lokalnych
  • podejmowanie działań na rzecz grup dyskryminowanych i przeciwdziałanie dyskryminacji
  • podejmowanie działań na rzecz aktywności kobiet w każdym wieku w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym
  • realizacja działań na rzecz wyrównywania szans
  • promowanie kultury lokalnej i lokalnych artystów
  • popularyzacja lokalnych tradycji
  • popularyzacja zdrowego stylu życia
  • podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  • podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnych
  Jeżeli chcesz nas aktywnie wspierać i brać udział w naszych działaniach przyłącz się wypełniając deklarację członkowską.
 • 2.01.2019r. otrzymanie dotacji na wzmocnienie organizacji z Fundacji Stefana Batorego

  18.01.2019r. oficjalne otwarcie biura Stowarzyszenia a w nim Centrum Praw Obywatelskich z działaniami:

  • Koszalińskim Centrum Praw Kobiet – działania na rzecz kobiet doświadczających przemocy
  • Kawiarnia Obywatelska- dyskusja prowadzona przez moderatorkę
  • Nazywam się Miliard ( One Billion Rising) – taniec przeciwko przemocy pt. Tylko „tak” oznacza zgodę - Seks bez zgody to gwałt
  • Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie
  • Warsztaty wzmacniające dla kobiet
  • Debaty oksfordzkie
 • Centrum Praw Obywatelskich realizowane jest od 02.01.2019r. w formie bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców/ nek Koszalina i powiatu koszalińskiego.

  W ramach Centrum Praw Obywatelskich działa Koszalińskie Centrum Praw Kobiet i Kawiarnie Obywatelskie .

  Porady odbywają się codziennie, w dni powszednie, prowadzone przez naszych doradców w godzinach otwarcia CENTRUM PRAW OBYWATELSKICH.

  Porady udzielane są przez specjalistów w danej dziedzinie, np.: prawników, bankowców, specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistów z innych dziedzin m. in. przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką obywatelską oraz radne Rady Miejskiej: Dorotę Różę Chałat, Katarzynę Czarkowską, Barbarę Grygorcewicz, Anettę Urbaniak, Izabelę Wesołowską.

  Celem głównym projektu jest kontynuacja poradnictwa obywatelskiego i wzrost jego dostępności dla mieszkańców Koszalina i regionu, poprzez prowadzenie bezpłatnego Centrum Porad Obywatelskich w Koszalinie.

  Planujemy kontynuować współpracę z koszalińskim MOPR, co w ramach działań projektowych przyczyni się do budowania tożsamości i spójności lokalnej.

  Cele działania Centrum Praw Obywatelskich

  • zwiększanie świadomości i poziomu wiedzy mieszkańców z zakresu aspektów prawnych
  • rozwiązywanie sytuacji kryzysowych i trudnych sytuacji rodzinnych
  • podnoszenie świadomości obywatelskiej
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów wynikających z przemocy w rodzinie i środowisku
  • ułatwianie dostępu do informacji prawnej
  • przeciwdziałanie wykluczeniu z uwagi na brak dostępu do informacji prawnej
  • zapobieganie konfliktom lokalnym wywołanym brakiem wiedzy w zakresie przysługujących praw obywatelskich oraz możliwości rozwiązywania podstawowych problemów życiowych
  • promocja wolontariatu
  • wymiana dobrych praktyk

  Centrum Praw mieści się w Koszalinie, przy ul.Piłsudskiego 6/2

  Biuro czynne jest codziennie w godz. Od 16.30 – 18.30

  Projekt w roku 2019 uzyskał wsparcie finansowe od Fundacji im. Stefana Batorego, w 2020r. z dotacji Społecznik 2019-2023 – Program Marszałkowski.

 • KOSZALIŃSKIE CENTRUM PRAW KOBIET

  • Edukowanie o sposobach zapobiegania przemocy, drogach poszukiwania wsparcia, konieczności reagowania na krzywdę drugiego człowieka - w szczególności kobiet i dzieci, a także wzmacnianie roli kobiet, wspieranie ich rozwoju zawodowego i osobistego,
  • Konsultacje w zakresie przeciwdziałania przemocy,
  • Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy,
  • Poradnictwo w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
  • Poradnictwo w zakresie pomocy prawnej i psychologicznej.
  • Adres: ul. Piłsudskiego 6/2,
  • Tel. 666 649 394 – Zapisy na poradnictwo i konsultacje,
  • Tel. 506 062 288 – W sprawach działalności,
  • E-mail: interwencja.erakobiet@gmail.com
  Dowiedz się więcej odwiedzając nas w naszej siedzibie lub czytając o koszalińskim drogowskazie pomocy dla osób uwikłanych w przemoc w specjalnie przygotowanym poradniku.
Avatar

"ONE BILLION RISING - NAZYWAM SIĘ MILIARD Protestuj Tańcz Powstań!"

Przeciwko molestowaniu seksualnemu wobec dziewcząt i kobiet

Centrum Praw Obywatelskich

Nasze działania mają na celu stworzenie miejsca, gdzie każda osoba , głównie kobiety w trudnych sytuacjach życiowych, w tym zagrożonych przemocą i dyskryminacją, mogą uzyskać wsparcie i dostęp do szkoleń, warsztatów oraz bezpłatnego poradnictwa. Jeżeli same nie możemy objąć danej osoby wsparciem poszukujemy innych osób lub organizacji które mogą jej pomóc. O organizowanych szkoleniach informujemy wszystkie osoby, które do tej pory skorzystały lub korzystają ze wsparcia doradczego. Informacje przekazujemy telefonicznie, e-mailowo jak również poprzez naszą stronę na Facebook.

18 stycznia 2019r. oficjalnie w Koszalinie na ul.Piłsudskiego 6/2 zostało otwarte Centrum Praw Obywatelskich, a w nim Koszalińskie Centrum Praw Kobiet z emailem interwencyjnym (interwencja.erakobiet@gmail.com) oraz telefonem kryzysowym z nr 666 649 394. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku od 16.30 do 18.30.